Igår komm nya nr av Unik ut. På mitt uppslaget fanns en enkät om förskola/skola. Först blev jag glad. Bra att FUB tar tag i detta! Men jag kom inte långt innan jag blev bestört:

2. Barnet/eleven går under vårterminen 2011 i:

grundskola och följer grundskolans kursplan (inkluderad elev)

Men snälla nån! Är kunskapen inom FUB så HÄR LÅG? Detta är ett missbruk av ordet inkludering som också är till skada för våra elever och möjligheten till inkludering.

Inkludering handlar inte om enskilda elever och verkligen inte om vilken kursplan dessa elever följer (vilket borde vara helt självklart, i Nordamerika t.ex. där det är mycket vanligare med inkludering läser ALLA elever efter samma kursplan). Eftersom det inte handlar om enskilda elever kan dessa inte vara inkluderade, men skolan kan vaera inkluderande.

Det som utmärker en inkluderande skola är att miljön, organisationen och undervisningen är upplagd så att alla elever kan utvecklas och vara delaktiga. Det spelar ingen roll om eleven har en utvecklingsstörning, ett annat modermål eller är begåvad – det handlar om alla elever.

Men varför är det skadligt att missbruka ordet då? Jo, det ger intrycket av att det räcker att eleven följer grundskolans kursplan så är det inkludering. Faktum är att det är försvinnande få, om ens några, elever med utvecklingsstörning i Sverige idag som får en inkluderande skolgång – trots att de följer grundskolans kursplan. Det är vilktig att inse att inkludering är ett skolövergripande arbete som inte stannar vid en namnteckning på ett papper.