Då kom förslaget till ny skollag. Förslahet innehöll som utlovat en paragram som gör det möjligt för kommunerna att gå bakom ryggen på föräldrarna:

Citat:

“5 § Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om det föreligger sådana för-hållanden som avses i första meningen prövas av barnets hem-kommun.

Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i grundsärskolan ska barnet fullgöra sin skol-plikt enligt vad som gäller i övrigt enligt denna lag. Ett barn får dock mottas i grundsärskolan utan vårdnadshavares medgivande om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa. “

Hänsyn till barnets bästa låter så fint, låter så bra – men hur är verkligheten? Verkligheten är att detta kommer att missbrukas av okunniga skolledningar som är ovilliga att organisera sin verksamhet med hänsyn till barnens bästa.

Igår skrev jag till FUB och delgav mina synpunkter på förslaget. FUB har svarat att de gärna vill ha in våra synpunkter på förslaget till fub@fub.se före den 17 augusti 2009

Observera nu att jag INTE påstår att alla barn ska inkluderas – bara att föräldrarna ska få välja den skolform de vet kommer att gynna deras barn.